1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Daniëlle Bourne, de entiteit die haar kaartverkoopdienst aanbiedt onder de naam “Daniëlle Bourne”, hierna te noemen Daniëlle Bourne en gevestigd aan de Keizerstraat 43A, 3512EA te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5049362.
  • Ticketservice platform: de WordPress-plugin Woocommerce waar de Gebruiker Ticket(s) kan kopen bij Daniëlle Bourne.
  • Ticket(s): het toegangsbewijs voor een evenement dat door Daniëlle Bourne via het Ticketservice platform aan Gebruiker wordt verkocht.
  • Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die via het Ticketservice platform Ticket(s) koopt van Daniëlle Bourne voor een evenement.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Ticketservice platform voor het kopen van Ticket(s) waarbij een rechtstreekse en eenmalige overeenkomst op afstand tot stand komt tussen Daniëlle Bourne en de Gebruiker. Wanneer een gebruiker een ticket koopt via het Ticketservice platform, komt er een overeenkomst op afstand tot stand tussen de Gebruiker en Daniëlle Bourne. Er is geen rechtstreekse contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Klant.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door Gebruiker of een andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Daniëlle Bourne kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De aangepaste algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing zodra deze beschikbaar zijn in het Ticketservice platform.

3. Het ticketservice platform

3.1 Het Ticket is een toegangsbewijs voor een evenement dat door Daniëlle Bourne aan Gebruiker wordt aangeboden via het Ticketservice platform. Bij het kopen van Ticket(s) sluit de Gebruiker van het Ticketservice platform een overeenkomst op afstand met Daniëlle Bourne. Daniëlle Bourne behoudt zich het recht voor deze overeenkomst op afstand aan te passen.
3.2 De verkoopprijs van de Ticket(s) wordt in het Ticketservice-platform aan de Gebruiker bekendgemaakt. Bij aankoop van Ticket(s) is Gebruiker het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele servicekosten per ticket aan Daniëlle Bourne verschuldigd. De Gebruiker kan de Ticket(s) online betalen via de aangeboden betaalmethoden. De transactiekosten voor het kopen van Ticket(s) staan vermeld op het Ticketservice platform. Daniëlle Bourne behoudt zich het recht voor de prijzen en kosten tussentijds aan te passen.
3.3 Na betaling van de verkoopprijs ontvangt Gebruiker de Ticket(s) per e-mail.
3.4 Bij aankoop van de Ticket(s) komt een definitieve overeenkomst op afstand tot stand tussen Gebruiker en Daniëlle Bourne. Vanwege de aard van de dienstverlening is het niet mogelijk om de aankoop op afstand van de Ticket(s) te ontbinden. De consument stemt er bij voorbaat uitdrukkelijk mee in – door aanvaarding van deze algemene ticketvoorwaarden – dat de digitale inhoud van het Ticket(s) onverwijld ter beschikking wordt gesteld en dat de Gebruiker afstand doet van zijn recht op ontbinding.
3.5 Daniëlle Bourne ontvangt via het Ticketservice platform persoonsgegevens van Gebruiker. Bij het gebruik van de Ticketservice worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verzameld:
a) Voor- en achternaam;
b) Plaats en postcode;
c) E-mailadres;
3.6 Het doel van Daniëlle Bourne voor het verwerken van persoonsgegevens is de levering van Ticket(s) aan de Gebruikers. Uitgangspunt daarbij is de toestemming van de Gebruiker, de uitvoering van de Overeenkomst en/of dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Daniëlle Bourne. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om de Gebruiker te identificeren en een aankoop op afstand bij de Gebruiker mogelijk te maken. Daniëlle Bourne maakt hiervoor gebruik van het Ticketservice platform. De Gebruiker kan dus gebruik maken van het Ticketservice platform. Andere doeleinden zijn de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gebruiker.

4. Beeld- en geluidsopnamen

4.1 Daniëlle Bourne is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de Gebruikers en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Ticket van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement verleent de Gebruiker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat Daniëlle Bourne enige vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is of zal zijn.
4.2 De Gebruiker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Gebruiker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht  toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan Daniëlle Bourne en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.